NATUREEF

Trace-Kei_Logo_color2
TRACE-KEI – TRAns-national Collaboration Empowering Key European Industries
05.07.2017

NATUREEF

netureef-logo
A new challenge for better natural resource

NATUREEF

Описание

Ново предизвикателство за по-добра ефективност на природните ресурси в Европа, е визията на NATUREEF - Европейски клъстер за партньорство, който е номиниран за европейски стратегически клъстер за партньорство.Тази нова клъстерна мража е създадена за да развива и прилага свързващи стратегии и съместна работа между отделните малки и средни предприятия.Консорциумът е силно иновативно и бизнес насочен и неговата крайна цел е да се повиши знанието в индустрията за съместно партньорство и природосъобразни цели за развитие. Също се цели подобряване на ефективността на ресурсите във агро сектора, както и в енергия верига на природните ресурси. От друга страна има нужда от развитие на бизнеса и за оптимизиране на съществуващите техники от секторите, които участват в консорциума, като сектора за биомаса, енергийни услуги, агро техниката, водните технологии и растителната продукция.NATUREEF извършва различни маркетингови дейности, като международни сравнителни анализи за развитие на бизнеса, дейности за разпространение за засилване на сътрудничеството с партньорски държави сътрудничество [ICPC]. С особено внимание се взимат развиващите се страни, като Китай, Индия, Южна Америка или разработени страни като Австралия и Нова Зеландия.

ЦЕЛИ

Идеята и целите на Natureef - Европейски стратегически клъстер за партньорство - подпомагане на решения чрез клъстерно сътрудничество се основават на регионалната интеграция на двете европейски политики: ефективно използване на ресурсите в Европа и насърчаване на научните изследвания и развитие, както и иновации на ЕС и международна клъстерна мрежа. Това е ефективен инструмент за насочване на бизнеса за сътрудничество по отношение на иновациите, които позволяват развитието на динамични икономически познания. Natureef може да играе ключова роля за насърчаване на "нови бизнес модели" и проектиране и изпълнение на съвместна стратегия насърчаване на междусекторното сътрудничество и улесняване на разпространението и наставничество на иновативни технологии и интернационализация на малките и средни компании в нова природоефективна ресурсна стратегия, която ще допринесе на ЕС за по-добро ефективното използване на ресурсите.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Консорциумът NATUREEF цели да изгради мрежа за иновационни дейности и ефективно използване на природните ресурси сред своите членове и целевите страни. За да се постигне това, консорциумът ще цели да прилага поредица от различни мярки за постигането им.
The Agrocluster Ribatejo is an association of companies and entities in the agro-industrial sector whose main objective is the development of the agro-industrial sector and the increase of the companie’s competitiveness. It is currently made up 91 members, among them companies, entities of the SCTN (National Scientific and Technological System), Higher Education Institutes, Business Associations and Public Entities.Biomastec is a network that is sponsored and under the tutelage of the German Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi). Its goal is to initiate and oversee innovative market-orientated research and development projects in which new products, technologies and services can be produced for the efficient use of biomass. In order to achieve this goal a stark and coordinated cross-talk between academia and industry is mandatory.CREA Hydro&Energy, o.s. Is a cluster of companies, research institutions and universities working in the field of technologies for water works, water and waste treatment a renewable energy sources. Members of the cluster collectively participate on research, product innovations and development, promotion of the field, presentations and realizations of projects in Czech Republic and in other countries.Innovation through co-operation of Environmental Engineering ClusterInnovation and cooperation are the objectives. Networking is the strategy. Companies, educational and research bodies are the players. The related interfaces are provided by the Environmental Technology Cluster, which has furnished a platform for Austrian companies in the environmental technology field that aims to enhance their competitiveness and innovative strengths. Network activities are focused on the initiation, co-ordination and support of inter-company teamwork in the environmental technology sector.
The main objective of the Catalan Cluster of Agricultural Machinery is to improve the competitivenes of Agricultural machinery catalan manufacturers and also, from the different agents of the machinery value chain. The working group in the cluster, manages different areas in the projects development: INNOVATION PROJECTS - INTERNATIONALIZATION PROJECTS - TECHNOLOGY TRANSFER PROJECTS.West Pomerania Chemical Cluster „Green Chemistry” is an association of individuals and institutions whose goal is to integrate the environment of Western Pomerania entrepreneurs of chemical industry with the related companies. The companies’ common actions aim to achieve better consolidation of the sector, promotion of the brands of individual plants and mutual support in raising funds for modernization and development of the companies participating in the cluster.The Innovation Network for Biomass (INBIOM) is Denmarks cluster for production and conversion of biomass. INBIOM counts more than 650 members and is supported by the Danish Agency for Science and Technology.INNOSKART ICT Cluster’s strategy is to improve the innovation potential and the cooperation of the members via new cluster services and projects.VEGEPOLYS is founded on a historical tradition of production in the Pays de la Loire region of France. The pedoclimatic conditions in the region and the vitality and know-how of itscompanies have attracted national and local government support for several decades, enabling the region to become the leader in the specialised plants field.The Pays de la Loire region is alone in Europe in bringing together in a single geographical area both private enterprise and public research and training establishment a major European force in the plant world, on which VEGEPOLYS is based